สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรเอกชนที่มีฐานะ เป็นนิติบุคคลตาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2527 เริ่มแรกมีนายยุวรัตน์ กมลเวช ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อมาปี พ.ศ.2528 มีนายบรรณสิทธิ์ สลับแสง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยสมาชิกสมาคมขณะนั้นมาจากสมาคมนักปกครอง 

จังหวัดต่าง ๆ จำนวน 39 จังหวัด ซึ่งทำให้สมาชิกสมาคมมีจำนวนไม่มากนัก ภายหลังนายประมวล รุจนเสรี ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้นเห็นว่า สมาคมมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของข้าราชการฝ่ายปกครอง จึงมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงการดำเนินงานของ สมาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้กาองการทะเบียน กรมการปกครอง เป็นผู้รับ ผิดชอบดำเนินการ

 

          ต่อมา มีการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้ผู้ที่เป็นและเคยเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาเป็น สมาชิกสมาคม และมีพันโทกมล ประจวบเหมาะ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน

 

           ปัจจุบัน สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยมีโครงสร้างบริหารงานในรูป คณะกรรมการอำนวยการ มีจำนวน 21 คน มาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ สมาคมมีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ และผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งคู่ สมรสที่เป็นหรือเคยเป็นนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนองค์กร นิติบุคคลที่สนับสนุนงานด้านการปกครอง ซึ่่งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเห็นสมควรเชิญเข้า เป็นสมาชิกของสมาคม นอกจากนี้ สมาคมได้เรียนเชิญอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง มหาดไทยเป็นสมาชิกวิสามัญและที่ปรึกษาสมาคมฯ อีกทางหนึ่งด้วย


พันโทกมล  ประจวบเหมาะ
นายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

0179180
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
32
200
326
372
2111
179180

Forecast Today
48

17.63%
16.21%
8.54%
2.05%
0.11%
55.46%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP:34.229.119.29