สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรเอกชนที่มีฐานะ เป็นนิติบุคคลตาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2527 เริ่มแรกมีนายยุวรัตน์ กมลเวช ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อมาปี พ.ศ.2528 มีนายบรรณสิทธิ์ สลับแสง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยสมาชิกสมาคมขณะนั้นมาจากสมาคมนักปกครอง 

จังหวัดต่าง ๆ จำนวน 39 จังหวัด ซึ่งทำให้สมาชิกสมาคมมีจำนวนไม่มากนัก ภายหลังนายประมวล รุจนเสรี ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้นเห็นว่า สมาคมมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของข้าราชการฝ่ายปกครอง จึงมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงการดำเนินงานของ สมาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้กาองการทะเบียน กรมการปกครอง เป็นผู้รับ ผิดชอบดำเนินการ

 

          ต่อมา มีการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้ผู้ที่เป็นและเคยเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาเป็น สมาชิกสมาคม และมีพันโทกมล ประจวบเหมาะ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน

 

           ปัจจุบัน สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยมีโครงสร้างบริหารงานในรูป คณะกรรมการอำนวยการ มีจำนวน 21 คน มาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ สมาคมมีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ และผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งคู่ สมรสที่เป็นหรือเคยเป็นนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนองค์กร นิติบุคคลที่สนับสนุนงานด้านการปกครอง ซึ่่งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเห็นสมควรเชิญเข้า เป็นสมาชิกของสมาคม นอกจากนี้ สมาคมได้เรียนเชิญอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง มหาดไทยเป็นสมาชิกวิสามัญและที่ปรึกษาสมาคมฯ อีกทางหนึ่งด้วย


พันโทกมล  ประจวบเหมาะ
นายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

0159101
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
33
289
289
1050
1432
159101

Forecast Today
120

19.63%
14.65%
9.07%
2.10%
0.11%
54.44%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:34.239.158.107